Blogg

Koncerninterna redovisningsutmaningar kan få allvarliga konsekvenser för bokslutet

Trintechs Global Financial Close Benchmark Report 2021 identifierade utmaningar som CFO:er kommer att fortsätta kämpa med under 2022. Distansarbete har exempelvis avslöjat luckor och flaskhalsar som uppstått till följd av icke-standardiserade processer, vilket kan försena den övergripande bokslutsprocessen. För komplexa uppgifter som koncernintern redovisning kan brister och felbenägna metoder få negativa konsekvenser för hela organisationen.

För att förstå varför koncernintern redovisning är en viktig fråga för organisationer att uppmärksamma är det angeläget att känna igen de viktigaste utmaningarna och hur man löser dem.

“Effektiviteten i ett företags koncerninterna redovisningsprocess påverkar dess hastighet att stänga, komplexiteten i dess redovisning och dess exponering för regulatorisk risk; Det kan skapa en administrativ börda för redovisningspersonalen för vad som i huvudsak är en intern och icke-värdeskapande process ur aktieägarnas perspektiv. Att göra fel kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser.” – Optimizing the Intercompany Accounting Process, The Hackett Group

Koncernintern redovisning är definitivt en av de mest komplexa och komplicerade utmaningarna som finans-och ekonomiavdelningar står inför. Ofta får dessa processer inte det stöd och den uppmärksamhet som behövs. Detta skapar många problem för ekonomiavdelningar vilket påverkar integriteten i den övergripande bokslutsprocessen.

Utmaningar i en typisk koncernintern redovisningsprocess

Intercompany accounting can create several headaches if your organization isn't prepared for unexpected issues.

Konceptet med koncernintern redovisning kan verka simpelt – organisationer arbetar som vanligt och när resurser och varor utbyts mellan olika enheter skickas fakturorna och transaktionerna registreras. Men eftersom dessa aktiviteter vanligtvis utförs manuellt uppstår ofta problem. Detta förvärras om en organisations ERP inte är kapabel att hantera trevägsavstämningar eller andra mer komplexa uppgifter.

Brist på snabb kommunikation mellan motparter

För en utomstående part kan det verka ganska enkelt att när en resurs utbyts mellan olika enheter skickas en faktura som de sedan stämmer av i sina egna böcker. Men vad händer om parterna är oeniga om transaktionen? En pågående koncernintern balans som ligger obekräftad i flera dagar kan resultera i stora konsekvenser, till exempel ökar chansen att det kommer att sluta som en avskrivning.

Avsaknad av insyn och kontroll

Eftersom koncernintern redovisning sällan får den uppmärksamhet som behövs, saknar processen sannolikt standardisering i organisationen. Bristen på insyn och kontroll av handelstransaktioner och icke-handelstransaktioner skapar onödiga risker. Dessutom orsakar övertron på nyckelpersoner under avstämningsprocessen en frånvaro av definierat ägarskap, och transaktionen kanske aldrig kommer in i huvudboken. Detta förhindrar att det finns en säker och validerad informationskälla en s.k. single source of truth för bokslutsprocessen, vilket äventyrar integriteten hos de data som matas in.

Ett avstämningsverktyg som smidigt integreras med ditt ERP

Make intercompany accounting simple by utilizing software that seamlessly integrates with your ERP in financial management.

En automatiseringslösning som effektivt stöder olika matchningstyper och volymer kan göra det möjligt för organisationer att upprätta ett övergripande kontrollsystem för att lösa dessa utmaningar. En fördel är om lösningen dessutom innehåller ett färdigt alternativ som gör att du kan överföra direkt till ditt ERP, som Adra by Trintech. Adra Suiten erbjuder automatiserad programvara som skickligt kan hantera komplexa utmaningar som trevägsavstämning eller flera-till-flera-matchningar, standardiserar processen och flaggar eventuella avvikelser som kan behöva manuell hantering.

Upprätta en standardisering

Standardisering är ett viktigt element att etablera genom hela avstämningsprocessen, särskilt när det gäller data. Avsaknad av en gemensam praxis för bokslutsarbetet, som till exempel att registrera transaktioner på olika sätt i olika ERP-system, kommer utan tvekan att äventyra noggrannheten i avstämningsprocessen och hela bokslutet. Det är viktigt att det finns en central plats där man kan registrera och hänvisa till data.

En lösning som Adra Suiten, med sina inbyggda integrationer för olika affärssystem och enkel implementering, kan erbjuda är standardisering, insyn och kontroll som manuella processer inte kan uppnå. Stärk organisationens strategi för utmaningar som exempelvis koncernintern redovisning och trevägsavstämning med det här kraftfulla verktyget.

Skippa mauella kalkylblad. Uppdatera dina verktyg.

Identifiera vanliga problem som orsakats av kalkylblad och hur du kan undvika dem

Läs e-boken

Författare: Emma Wretman