Finansiell månadsavstämning

Kontoavstämning

Stäm av bank, kreditkort, presentkort, lönekonton med mera på ett enkelt sätt – förbättra produktiviteten samtidigt som du minskar kostnaderna.

Många konton måste stämmas av och analyseras dagligen för att eventuella diffarinte ska orsaka problem eller merkostnader. Detta är en verklighet för många företag även om man inte hanterar miljontals transaktioner. Men om du gör det, så är detta en process som bör automatiseras. En automatisering skapar en grundläggande trygghet i din bokslutsprocess.

Kalkylblad kan helt enkelt inte hantera komplexiteten i bokslusprocessen. Vi på Trintech kan hjälpa dig att matcha och identifiera udda transaktioner av alla typer automatiskt, snabbt och exakt.

Trintech’s financial transaction matching solution automates daily, monthly, and periodic reconciliation and account balancing processes; even for high-volume transaction accounts, using automation to electronically match transaction data and reconcile accounts.

 

Trintechs matchningslösning för finansiella transaktioner automatiserar dagliga, månatliga och periodiska avstämningar. Vi har även verktyg som automatiskt  kan hantera både mindre och mycket stora volymer transaktionsdata och konton.

Strömlinjeformad matchningsprocess

Trintechs matchningslösning används ofta för att automatisera dagliga, månatliga och periodiska matchningar, särskilt transaktioner av stor volym (t.ex. kreditkortavstämning). Det här är användbart för organisationer som behöver automatisera för att snabbt matcha transaktionsdata och automatiskt stämma av konton.

Flexibla affärsregler

You can define highly flexible business rules for each transaction type that control how items reconcile, and even what happens when they don’t. To match your unique business environment, rules can be customized at nearly any level to identify exceptions for certain locations, accounts, operators, and more. These rules automatically enforce your documented financial processes to ensure continuous compliance with Sarbanes-Oxley and BASEL II.

Du kan definiera mycket flexibla affärsregler för varje transaktionstyp som styr hur bokföringsposterna stämmas av och matchas samt även vad som ska hända när de inte gör det. För att matcha din unika situation kan regler anpassas för att passa nästan vad som helst. Det kan gälla lager, inventarier, platser, konton, operatörer och mycket mer. Dessa regler styr automatiskt dina definerade och dokumenterade ekonomiska processer för att säkerställa att regelverk (så som Sarbanes-Oxley och BASEL II) efterlevs kontinuerligt.

Automatisk undantagshantering

Lösningen låter dig automatisera processer för att lösa avvikande bokföringsposter såsom, saknade insättningar, korrigeringar för bankinsättning och alla upptänklilga transaktioner. Inbyggda regler och filter kan tagga objekt, skapa varningar, bokföringstransaktioner av affärshändelser, skicka e-postmeddelanden och eskalea ärenden för att påskynda arbetet med hantera allvarliga avvikelser.

Manuell avvikelsehantering

I händelse av att ett verkligt allvarligt undantag uppstår, kommer systemet att skapa en varning så att du blir uppmärksam på avvikelsen och kan hantera den manuellt. Systemet erbjuder också en mängd olika verktyg för att hjälpa dig att undersöka och lösa undantaget, samt tagga objekt, skapa efterföljande arbetsflödesvarningar, skapa bokföringstransaktioner, skicka e-postmeddelanden och delegera arbetsuppgifter.