Finansiell styrning och kontroll

Regelefterlevnad

Regler för finansiell styrning skapar en strikt uppsättning regler för din finansiella rapportering och din regelefterlevnad. Det får inte vid något tillfälle råda osäkerhet kring hur dessa regler ska tillämpas.

Din finansavdelning står inför många utmaningar som kan sakta ner ditt bokslutsarbete, ifrågasätta regelefterlevnaden i din rapportering och i slutändan hela ditt företags regelefterlevnad.

När du arbetar för att möta de allt mer komplexa och omfattande kraven samtidigt som du färväntas bli allt mer effektiv med allt färre resurser, kan det lätt uppstå problem eller att du tvingas till kompromisser. Dessa situationer uppstår i synnerhet om ditt företag växer snabbt.

Hur säker är du på att du arbetar på rätt sätt och följer de regler som finns för din rapportering?

Trintechs lösningar gör att du kan hantera dessa krav på ett korrekt och bra sätt, och du kan sova gott om natten.

Regler för efterlevnad

Din organisation har inte råd att göra misstag, så vi gör det enkelt att följa alla krav, exempelvis SOX eller andra tillämpliga bestämmelser, genom att automatiskt integrera dem i hela din bokslutsprocess

Operativa kontroller

Genom att skapa arbetsflöden där viktiga arbetsmoment är definierade på detaljnivå skapar vi tillsammans en bokslutsprocess om innehåller alla de nödvändiga kontrollpunkterna. Du kan vara säker på att följa alla regler till fullo, får en helt transparent process, ökar kvaliteten avsevärt och minskar risken samt hanterar alla undantag på ett säkert och korrekt sätt.

Riskbedömning

Genom insyn i och kontroll över riskbedömningen kortar du reaktionstiden på eventuella avvikelser och vet vilka kontroller som ska prioriteras. Du får dessutom ökad förståelse för vilka risker som finns i företages rapportering och övergripande regelefterlevnad.

 

Lär mer om hur du automatiserar din bokslutsprocess

Bibliotek